OBECNÁ VEŘEJNÁ LICENCE GNU pro Českou republiku

Copyright (c) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA a Občanské sdružení Zastudena.cz. Překlad a úpravy provedené za účelem harmonizace s právním řádem ČR provedlo po dohodě občanské sdružení Zastudena.cz

Kopírování a distribuce doslovných kopií tohoto licenčního dokumentu jsou dovoleny komukoliv, jeho změny jsou však zakázány.OBECNÁ VEŘEJNÁ LICENCE GNU pro Českou republiku


Verze 2.CZE, prosinec 2000


Čl. 1
Úvodní ustanovení

Text této smlouvy uvozený hranatými závorkami (znaky [ a ]) má vysvětlující povahu.

[Licenční smlouvy pro většinu programového vybavení jsou navrženy tak, že vám odebírají právo jeho volného sdílení a úprav. Smyslem Obecné veřejné licence GNU je naproti tomu zaručit volnost sdílení a úpravy volného programového vybavení - pro zajištění volného přístupu k tomuto programovému vybavení pro všechny jeho uživatele. Tato Obecná veřejná licence GNU se vztahuje na většinu programového vybavení nadace Free Software Foundation a na jakýkoli jiný program, jehož autor se přikloní k jejímu používání. (Některé další programové vybavení od Free Software Foundation je namísto toho pokryto Obecnou knihovní veřejnou licencí GNU.) Můžete ji rovněž použít pro své programy.]

[Pokud mluvíme o volném programovém vybavení, máme na mysli volnost, nikoliv cenu. Naše Obecná veřejná licence je navržena pro zajištění toho, že můžete volně šířit kopie volného programového vybavení (a účtovat si za tuto službu, pokud chcete), že obdržíte zdrojový kód anebo jej můžete získat, pokud chcete, že můžete tento software měnit nebo jeho části použít v nových programech; a že víte, že tyto věci smíte dělat.]

[Abychom mohli vaše práva chránit, musíme vytvořit omezení, která zakáží komukoli vám tato práva odepírat nebo vás žádat, abyste se těchto práv vzdal. Tato omezení se promítají do jistých povinností, kterým musíte dostát, pokud šíříte kopie dotyčného programového vybavení anebo ho modifikujete.]

[Například, šíříte-li kopie takového programu, ať již zdarma nebo za poplatek, musíte poskytnout příjemcům všechna práva, která máte sám. Musíte zaručit, že příjemci rovněž dostanou anebo mohou získat zdrojový kód. A musíte jim ukázat tyto podmínky, aby znali svá práva.]

[Vaše práva chráníme ve dvou krocích: (1) autorizací programového vybavení, a (2) nabídkou této licenční smlouvy, která vám dává právoplatné svolení ke kopírování, šíření a modifikaci programového vybavení.]

[Kvůli ochraně každého autora i nás samotných chceme zaručit, aby každý chápal skutečnost, že pro volné programové vybavení nejsou žádné záruky. Je-li programové vybavení někým jiným modifikováno a posláno dále, chceme, aby příjemci věděli, že to, co mají, není originál, takže jakékoliv problémy vnesené jinými se neodrazí na reputaci původních autorů.]

[Konečně, každý volný program je neustále ohrožen softwarovými patenty. Přejeme si zamezit nebezpečí, že redistributoři volného programu obdrží samostatně patentová osvědčení a tím učiní program vázaným. Abychom tomu zamezili, deklarovali jsme, že každý patent musí být buď vydán s tím, že umožňuje volné užití, anebo nesmí být vydán vůbec.]

[Přesná ustanovení a podmínky pro kopírování, šíření a modifikaci jsou uvedeny dále.]


Čl. 2
Ustanovení a podmínky pro rozmnožování, rozšiřování a modifikaci

(1) Tato licenční smlouva se vztahuje na kterýkoliv počítačový program či jiné dílo, které obsahuje zmínku, umístěnou v něm nositelem autorských práv, o tom, že dílo může být šířeno podle ustanovení Obecné veřejné licence GNU. V dalším textu znamená „Program“ každý takový počítačový program nebo dílo. „Dílo založené na Programu“ znamená buď Program samotný anebo každé jiné dílo z něj odvozené, které obsahuje Program nebo jeho část, buď doslovně anebo s modifikacemi, popřípadě v překladu do jiného jazyka. (Nadále je překlad zahrnován bez omezení pod pojmem „modifikace“.)

(2) Na předměty této licenční smlouvy dle odst. 1 se vztahuje autorskoprávní ochrana ve smyslu této smlouvy a právních předpisů České republiky .

(3) Každý nabyvatel oprávnění k výkonu práva dílo užít (dále jen „licence“) – ať již fyzická či právnická osoba - je označován jako ,,vy'' .

(4) Všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena nositeli autorských práv.

(5) Smluvní vztah mezi nositelem autorských práv a nabyvatelem oprávnění k výkonu práva dílo užít je zásadně bezúplatný.

(6) Tato licenční smlouva se vztahuje na rozmnožování, rozšiřování a modifikace. Jiné činnosti nejsou pokryty touto licencí. Akt spuštění programu není omezen a výstup z Programu je pokryt pouze tehdy, jestliže obsah výstupu tvoří dílo založené na Programu (nezávisle na tom, zda bylo vytvořeno činností Programu).


Čl. 3

(1) Smíte rozmnožovat a rozšířit doslovné kopie zdrojového kódu Programu tak, jak jste jej obdržel, a na libovolném médiu, jestliže

a) na každé kopii viditelně a náležitě zveřejníte zmínku o autorských právech a absenci záruky, ledaže ji nabyvateli poskytujete,

b) ponecháte nedotčené všechny zmínky vztahující se k této licenci a k absenci záruky, ledaže ji nabyvateli poskytujete, a

c) poskytnete každému příjemci spolu s Programem kopii této licence.

(2) Za fyzický akt přenesení kopie můžete žádat poplatek a podle vlastního uvážení můžete nabídnout za poplatek záruční ochranu.

(3) V souladu s ustanoveními této smlouvy můžete modifikovat vaši kopii či kopie Programu anebo kterékoliv jeho části, a tak vytvořit dílo založené na Programu, a kopírovat a rozšiřovat takové modifikace či dílo, za předpokladu, že splníte následující podmínky

a) modifikované soubory musíte opatřit zřetelnou zmínkou uvádějící, že jste soubory změnil a datum každé změny,

b) musíte umožnit, aby jakékoliv vámi zveřejněné dílo či rozšiřované dílo, které obsahuje zcela nebo jen zčásti Program nebo jakoukoli jeho část, popřípadě je z Programu nebo jeho části odvozeno, mohlo být jako celek bezplatně poskytnuto každé třetí osobě v souladu s ustanoveními této licence,

c) pokud modifikovaný program pracuje tak, že čte interaktivně povely, musíte zajistit, že při nejběžnějším způsobu jeho spuštění

1. vytiskne nebo zobrazí hlášení zahrnující příslušnou zmínku o autorských právech,
2. uvede, že neexistuje žádná záruka, ledaže že záruku poskytujete vy,
3. uvede, že uživatelé mohou za těchto podmínek Program rozšiřovat, a musí uživateli sdělit, jakým způsobem může nahlédnout do kopie této licence.

(4) Odst. 3 se nepoužije na programy interaktivní, avšak které žádné takové hlášení nevypisují, nepožaduje se, aby vaše dílo založené na Programu takové hlášení vypisovalo.

(5) Požadavky odst. 3 se vztahují k modifikovanému dílu jako celku. Pokud lze identifikovat části takového díla, které zřejmě nejsou odvozeny z Programu a mohou být samy o sobě rozumně považovány za nezávislá a samostatná díla, pak se tato licence a její ustanovení nevztahují na tyto části, jsou-li šířeny jako nezávislá díla. Avšak jakmile tyto části rozšiřujete jako části celku, kterým je dílo založené na Programu, musí být rozšiřování tohoto celku podřízeno ustanovení této licence tak, že povolení poskytnutá dalším uživatelům se rozšíří na celé dílo, tedy na všechny jeho části bez ohledu na to, kdo kterou část napsal.

[Smyslem ustanovení odst. 5 není získání práv na dílo zcela napsané vámi ani popírání vašich práv vůči němu; skutečným smyslem je výkon práva na řízení distribuce odvozených nebo kolektivních děl založených na Programu.]

(6) Pouhé spojení jiného díla, jež není na Programu založeno, s Programem (anebo dílem založeným na Programu) na paměťovém nebo distribučním médiu neuvazuje toto jiné dílo do působnosti této licence.

(7) Můžete rozmnožovat a rozšiřovat Program nebo dílo na něm založené v souladu s touto licenční smlouvou, pokud splníte některou z následujících podmínek

a) doprovodíte jej zdrojovým kódem ve strojově čitelné formě. Zdrojový kód musí být rozšiřován v souladu s touto licenční smlouvou, a to na médiu běžně používaném pro výměnu programového vybavení; nebo

b) doprovodíte je písemnou nabídkou nejméně na tři roky, podle níž poskytnete jakékoli třetí straně, za poplatek nepřevyšující vaše výdaje vynaložené na fyzickou výrobu zdrojové distribuce, kompletní strojově čitelnou kopii odpovídající zdrojovému kódu, jenž musí být šířen v souladu s touto licenční smlouvou na médiu běžně používaném pro výměnu programového vybavení; nebo

c) doprovodíte jej informacemi, které jste dostal ohledně nabídky na poskytnutí zdrojového kódu, přičemž tato alternativa je povolena jen pro nekomerční šíření a jenom tehdy, pokud jste obdržel program v objektovém nebo spustitelném tvaru spolu s takovou nabídkou, v souladu s písm. b.


Čl. 4

(1) Zdrojový kód k dílu je nejvhodnější formou díla z hlediska jeho případných modifikací. Pro dílo ve spustitelném tvaru znamená úplný zdrojový kód veškerý zdrojový kód pro všechny moduly, které obsahuje, včetně jakýchkoliv dalších souborů pro definici rozhraní a dávkových souborů potřebných pro kompilaci a instalaci spustitelného programu. Zvláštní výjimkou jsou však ty programové komponenty, které jsou normálně šířeny (buď ve zdrojové nebo binární formě) s hlavními součástmi operačního systému, na němž spustitelný program běží (tj. s překladačem, jádrem apod.). Tyto komponenty nemusí být šířeny se zdrojovým kódem, pokud ovšem komponenta sama nedoprovází spustitelnou podobu díla.

(2) Je-li šíření objektového nebo spustitelného kódu činěno nabídkou přístupu ke kopírování z určitého místa, potom se za distribuci zdrojového kódu počítá i nabídnutí ekvivalentního přístupu ke kopírování zdrojového kódu ze stejného místa, byť přitom nejsou třetí strany nuceny ke zkopírování zdrojového kódu spolu s objektovým.


Čl. 5

(1) Nesmíte rozmnožovat, modifikovat, poskytovat sublicence anebo šířit Program jiným způsobem než výslovně uvedeným v této licenci. Jakýkoli jiný pokus o rozmnožování, modifikování, poskytnutí podlicence anebo šíření Programu je neplatný a automaticky ukončí vaše práva daná touto licencí. Strany, které od vás obdržely kopie anebo práva v souladu s touto licencí, však nemají své licence ukončeny, dokud se jim plně podřizují.

(2) Instalací, rozmnožováním, stažením, otevřením nebo jiným užitím Programu anebo každého díla založeného na Programu souhlasíte s podmínkami licence.

[Není vaší povinností tuto licenci přijmout, protože jste ji nepodepsal. Nic jiného vám však nedává možnost kopírovat nebo šířit Program nebo odvozená díla. V případě, že tuto licenci nepřijmete, jsou tyto činnosti zákonem zakázány.]

(3) Pokaždé, když redistribuujete Program (nebo dílo založené na Programu), získává příjemce od původního držitele licence právo rozmnožovat, modifikovat a šířit Program v souladu s těmito ustanoveními a podmínkami. Nesmíte klást žádné překážky výkonu zde zaručených příjemcových práv. Nejste odpovědný za vymáhání dodržování této licence třetími stranami.

(4) Jsou-li vám z rozhodnutí soudu, obviněním z porušení patentu nebo z jakéhokoli jiného důvodu (nejen v souvislosti s patenty) uloženy takové podmínky (ať již příkazem soudu, smlouvou nebo jinak), které se vylučují s podmínkami této licence, nejste tím osvobozen od plnění podmínek této licence. Pokud nemůžete šířit Program tak, abyste vyhověl zároveň svým závazkům vyplývajícím z této licence a jiným platným závazkům, nesmíte jej v důsledku toho šířit vůbec.

[Pokud by například patentové osvědčení nepovolovalo bezplatnou redistribuci Programu všemi, kdo vaším přičiněním získají přímo nebo nepřímo jeho kopie, pak by jediný možný způsob, jak vyhovět zároveň patentovému osvědčení i této licenci, spočíval v ukončení distribuce Programu.]


(5) Pokud by se za určitých okolností jevila některá část ustanovení čl. 5 jako neplatná nebo nevynutitelná, považuje se za směrodatnou rovnováha vyjádřená tímto ustanovením a čl. 5 jako celek se považuje za směrodatný za jiných okolností.

[Smyslem ustanovení této licence není navádět vás k porušování patentů či jiných ustanovení autorského práva, anebo tato ustanovení zpochybňovat; jediným jeho smyslem je ochrana integrity systému šíření volného programového vybavení, které je podloženo veřejnými licenčními předpisy. Mnozí lidé poskytli své příspěvky do širokého okruhu programového vybavení šířeného tímto systémem, spolehnuvše na jeho důsledné uplatňování; záleží na autorovi/dárci, aby rozhodl, zda si přeje šířit programové vybavení pomocí nějakého jiného systému a žádný uživatel licence nemůže takové rozhodnutí zpochybňovat. Smyslem tohoto ustanovení je zevrubně osvětlit to, co je považováno za důsledek plynoucí ze zbytku této licence.]


Čl. 6
Závěrečná ustanovení

(1) Pokud je šíření či použití Programu v některých zemích omezeno buď patenty anebo autorsky chráněnými rozhraními, může držitel původních autorských práv, který svěřuje Program do působnosti této licence, přidat výslovně omezení pro geografické šíření, vylučující takové země, takže šíření je povoleno jen v těch zemích nebo mezi těmi zeměmi, které nejsou tímto způsobem vyloučeny. Tato licence zahrnuje v tomto případě takové omezení přesně tak, jako bylo zapsáno v textu této licence.

(2) Free Software Foundation, popř. občanské sdružení Zastudena.cz zastupující zájmy autorů volně šiřitelného software může s ohledem na zákonodárství daného státu vydávat upravené nebo nové verze Obecné veřejné licence. Nové verze se budou svým duchem podobat současné verzi, v konkrétních věcech se však mohou lišit s ohledem na nové problémy či zájmy.

(3) Pokud si přejete zahrnout části Programu do jiných volných programů, jejichž distribuční podmínky jsou odlišné, zašlete autorovi, popř. sdružení zastupující zájmy autorů volně šiřitelného software žádost o povolení.

[V případě programového vybavení, k němuž vlastní autorská práva Free Software Foundation, napište Free Software Foundation; někdy činíme výjimky ze zde uvedených ustanovení. Naše rozhodnutí bude vedeno dvěma cíli; zachováním volné povahy všech odvozenin našeho volného programového vybavení a podporou sdílení a opětovného využití programového vybavení obecně.]

Čl.7
Záruka

(1) Vzhledem k bezplatnému poskytnutí licence k programu se na program nevztahuje žádná záruka, a to v míře povolené zákonem. Pokud není písemně stanoveno jinak, poskytují držitelé autorských práv popřípadě jiné strany program ,,tak, jak je'', bez záruky jakéhokoliv druhu, ať výslovné nebo vyplývající, včetně, ale nikoli jen, záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. Pokud jde o kvalitu a výkonnost programu, leží veškeré riziko na vás. Pokud by se u programu projevily závady, padají náklady za všechnu potřebnou údržbu, opravy či nápravu na váš vrub.

(2) V žádném případě, s výjimkou toho, když to vyžaduje platný zákon, anebo když to bylo písemně odsouhlaseno, vám nebude žádný z držitelů autorských práv ani žádná jiná strana, která smí modifikovat či šířit program v souladu s předchozími ustanoveními, odpovědný za škody, včetně všech obecných, speciálních, nahodilých nebo následných škod vyplývajících z užívání anebo neschopnosti užívat programu (včetně ale nikoli jen, ztráty nebo zkreslení dat, nebo trvalých škod způsobených vám nebo třetím stranám, nebo selhání funkce programu v součinnosti s jinými programy), a to i v případě, že takový držitel autorských práv nebo jiná strana byli upozorněni na možnost takových škod.[Jak uplatnit tuto licenci na Vaše nové programy

Pokud vyvinete nový program a chcete, aby byl veřejnosti co nejvíce k užitku, můžete toho nejlépe dosáhnout tím, že jej prohlásíte za volné programové vybavení, které může kdokoliv redistribuovat a měnit za zde uvedených podmínek. K tomu stačí připojit k programu následující údaje. Nejbezpečnější cestou je jejich připojení na začátek každého zdrojového souboru, čímž se nejúčinněji sdělí vyloučení záruky; a v každém souboru by pak měla být přinejmenším řádka s ,,copyrightem'' a odkaz na místo, kde lze nalézt úplné údaje.

Řádka se jménem programu a nástinem toho, co dělá Copyright (C) 20yy jméno autora

Tento program je volné programové vybavení; můžete jej šířit a modifikovat podle ustanovení Obecné veřejné licence GNU pro Českou republiku, vydávané Free Software Foundation a občanským sdružením zastudena.cz a to buď verze 2.CZE této licence anebo (podle vašeho uvážení) kterékoli pozdější verze.

Tento program je rozšiřován v naději, že bude užitečný, avšak BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY; neposkytují se ani odvozené záruky PRODEJNOSTI anebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Další podrobnosti hledejte v Obecné veřejné licenci GNU pro Českou republiku.

Kopii Obecné veřejné licence GNU pro Českou republiku jste měl obdržet spolu s tímto programem; pokud se tak nestalo, získáte ji na www.zastudena.cz. Připojte rovněž informaci o tom, jak je možné se s vámi spojit elektronickou a papírovou poštou.

Pokud je program interaktivní, zařiďte, aby se při startu v interaktivním módu vypsalo hlášení podobné tomuto:

Gnomovision verze 69, Copyright (C) 20yy jméno autora Gnomovision je ABSOLUTNĚ BEZ ZÁRUKY; podrobnosti se dozvíte zadáním show w. Jde o volné programové vybavení a jeho šíření za jistých podmínek je vítáno; podrobnosti získáte zadáním show c.

Hypotetické povely show w a show c by měly zobrazit příslušné pasáže Obecné veřejné licence GNU pro Českou republiku. Odpovídající povely ovšem nemusí být právě show w a show c; mohou to být třeba stisky tlačítka na myši nebo položky v menu - cokoliv, co se do vašeho programu hodí. Pokud je to nutné, měl byste také přimět svého zaměstnavatele (jestliže pracujete jako programátor) nebo představitele vaší školy, je-li někdo takový, k tomu, aby podepsal ,,zřeknutí se autorských práv'' . Zde je vzor; jména pozměňte:

Yoyodyne, a.s., se tímto zříká veškerého zájmu o autorská práva k programu `Gnomovision' (překladač s nakladačem) napsaného Jamesem Hackerem.

Tomáš Složitý --- podpis, 1. dubna 2000

Tato Obecná veřejná licence neumožňuje zahrnutí vašeho programu do jiných než volných programů. Je-li váš program knihovnou podprogramů, můžete zvážit, zda je užitečné umožnit sestavování i vázaných aplikačních programů s vaší knihovnou. V takovém případě použijte Obecnou knihovní licenci GNU namísto této licence.]